Training voor teams en medewerkers

Onze trainingen worden verzorgd door professionals. De trainingen van Global TC Group kunnen zowel individueel als in teamverband gevolgd worden.

Global TC Group traint!

 • Inzicht en bewustzijn ontwikkelen
 • Leren wat er anders moet
 • Slimme interventies leren toepassen
 • Durven te benoemen
 • Effectief samenwerken
 • Geweldige resultaten bereiken
 • Resultaat leren verzilveren

‘Global TC Group is dé trainer voor jouw team’

Reguliere training of training ‘op maat’

Er kan een keus gemaakt worden uit ons reguliere trainingsaanbod en we verzorgen, naar specifieke behoefte, trainingen op maat. Ook onderdelen als sport en simulatie maken we desgewenst onderdeel van reguliere trainingen.

Waar dit meerwaarde biedt werken trainers in de praktijk en werkomgeving van de cursist: leersituaties worden op die manier snel erkend en herkend. Deze manier van trainen stelt trainers in staat direct te reflecteren op handelen en leren.

Elke training worden afgesloten met een schriftelijke evaluatie die gedeeld wordt met de opdrachtgever.

Collegiale ondersteuning & ontwikkeling bedrijfsopvangteam

In deze trainingen ontwikkelen we samen met de opdrachtgever een hoge(re) awareness voor ingrijpende gebeurtenissen die binnen de werkomgeving kunnen plaatsvinden. Hoe kunnen collega’s elkaar ondersteunen, hoe herken je signalen, wat zijn de juiste handelingen en richtlijnen? Daarnaast biedt Global TC Group organisaties ondersteuning in het oprichten en samenstellen van een goed functionerend bedrijfsopvangteam.

Agressie regulatietraining

In deze training bespreken we de verschillende vormen van agressie die professionals tegen kunnen komen en trainen we hen in het bewust en juist omgaan met verbale en fysieke vormen van agressie. Er wordt getraind met realistische casuïstiek en met trainingsacteurs.

Mentale weerbaarheid

Deze training ondersteunt in het (leren) stellen van gemeenschappelijke grenzen en waarden in teams en organisaties. Deze grenzen vertalen we naar het individu en naar manieren die invloed uitoefenen op de eigen weerbaarheid.  Fysieke, mentale en morele weerbaarheid zijn belangrijke pijlers voor deze training. Deelnemers leren succesvol functioneren onder uitdagende omstandigheden.

Regeling toetsing geweldsbeheersing (RTGB & RTGB+)

Global TC Group verzorgt de (verplichte) trainingen die gericht zijn op het toepassen van de benodigde en vereiste vaardigheden die nodig zijn voor het optreden in openbare ruimten, voor organisaties waar deze verplichting geldt.  Denk hierbij aan communiceren, observeren en waarnemen, fysieke vaardigheden en EHBO. De RTGB+ training is een jaarlijkse terugkerende training, waarbij genoemde vaardigheden opnieuw worden getoetst. Getraind wordt met reële casuïstiek en met trainingsacteurs.

Communicatie, gespreks- en handelingstechnieken, feedback trainingen

Global TC Group verzorgt deze trainingen op maat; gekoppeld aan de actuele vraag, gewenste (team)ontwikkeling en individuele leervragen. Voor organisaties werkzaam binnen het veiligheidsdomein heeft Global TC Group specifieke communicatietrainingen ontwikkeld. Deze trainingen zijn gericht op vaardigheden zoals communicatie, check(s), overdracht, briefing en debriefing, en voorbeeldgedrag. Deze vaardigheden zijn in dit domein onmisbaar.

Interculturele communicatie

Deze training biedt de juiste handvatten hoe om te gaan met een groeiende vorm van diversiteit en culturen -en de gewoontes en uitingsvormen hiervan- binnen organisaties en gemeenten. Professionals leren culturen herkennen, wat de verschillen zijn in de manier van communiceren en hoe zij deze, met respect en begrip, tegemoet kunnen treden.

Doelstelling van de training Interculturele communicatieis het weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, het kunnen maken van onderscheid in waarden tussen de ik – en wij – cultuur, het kunnen waarnemen, en denken en handelen vanuit diverse achtergronden.

Ondermijning

Deelnemers worden bewust gemaakt van het begrip ondermijning en worden via oefening en realistische casuïstiek getraind om de verschillende varianten van ondermijning te herkennen en te signaleren.  Deze training wordt altijd op maat gemaakt; gekoppeld aan de actualiteit en aan processen en protocollen die in de werksituatie aan de orde zijn.

Interactie met jeugd

Deze training is specifiek ontwikkeld voor professionals die binnen hun werk veel met jeugd te maken hebben. Deelnemers worden getraind in het benaderen van jongeren en hoe hen aan te spreken op gedrag. De training besteed daarnaast aandacht aan het leren reflecteren op eigen handelen en aan voorbeeldgedrag.

Korte specifieke trainingen

Global TC Group traint in korte (beroepsbenodigde en/of vereiste) vaardigheden; denk hierbij aan sporttests, EHBO, AED en reanimatie. Nul-,  tussenmetingen en praktijkgerichte assessments maken deel uit van de training.

Specifieke trainingen ontwikkeld voor professionals en teams werkzaam in het domein Veiligheid

 • Procesverbaal schrijven
 • Pro-acteren in risicovolle situaties (pro-actief handelen in …?)
 • Omgaan met honden
 • Ontwikkelingstrajecten van junior naar senior én van senior naar leidinggevende

Uitgebreide informatie over al onze trainingen zoals inhoud, duur en kosten vraagt u gratis en vrijblijvend aan. Vul het contactformulier in en vraag om onze Menukaart, die sturen we dan zo snel mogelijk toe.

Neem contact op!